Kreator stron www WebWave umożliwia tworzenie stron www z pełną swobodą. Strony internetowe możesz tworzyć zaczynając od czystej karty lub wykorzystując szablony www. Strona www bez kodowania? To łatwe - zacznij już teraz.

Panel webmastera

KONTAKT

contact@webwavecms.com
+48 731 395 898

KREATOR

OFERTA

DLA KLIENTÓW

WEBWAVE

MATERIAŁY

Ta strona została stworzona w całości przy użyciu naszego kreatora stron www WebWave. Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka. Dowiedz się więcej.

EN

Zacznij Teraz

RO

Polub nasz profil na Facebooku, aby otrzymywać powiadomienia o nowych funkcjach, postach na blogu, szkoleniach i materiałach edukacyjnych.

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

ZACZNIJ TERAZ

PANEL WEBMASTERA

Logowanie

REGULAMIN KONKURSU dla projektantów stron w WebWave

 

§ 1. Informacje ogólne

Organizatorem Konkursu dla agencji i freelancerów w WebWave jest firma WebWaver Maciej Czajkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 83, zwana dalej Organizatorem.

Czas trwania konkursu jest określony i trwa od 22.03.2021 do 04.04.2021, do godziny 23:59.

Uczestnik konkursu musi wykorzystać Rabat w czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego - informacja na ten temat wyświetlana jest na koncie Uczestnika Promocji.

Informacje o Konkursu dla agencji i freelancerów w WebWave wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej https://webwavecms.com/.

 

§ 2. Definicje

Organizator – firma WebWaver Maciej Czajkowski, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

Uczestnik – pełnoletnia osoba posiadająca konto w serwisie WebWaveCMS.com, która bierze udział w Konkursie.

Serwis WebWaveCMS.com – serwis internetowy udostępniający kreator stron internetowych bez kodowania WebWave, należący do WebWaver Maciej Czajkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 83.

Czas trwania promocji – od 22.03.2021 do 04.04.2021, do godziny 23:59.

Ogłoszenie wyników – do 12.04.2021, na stronie https://webwavecms.com/konkursy-w-webwave.

Strona w WebWave – strona internetowa stworzona w kreatorze stron WebWaveCMS, posiadająca unikalny identyfikator.

Nagroda – Pakiet Premium w WebWave na 12, 6 lub 3 miesiące dla wybranej strony.

 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy użytkownicy, zarówno posiadający Pakiet Premium jak i użytkownicy korzystający z Free.

Żeby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie, w formie maila, na adres konkurs@webwavecms.com. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać adres www zgłaszanej strony. Zgłoszenie konkursowe jest jednoznaczne z oświadczeniem, że strona nie posiada wad prawnych, a Uczestnik jest autorem projektu i właścicielem strony.

 

§ 4. Wybór najlepszych stron i przyznanie nagród

Wszystkie strony zgłoszone w konkursie w terminie nadsyłania zgłoszeń zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, składającą się z 3 osób wytypowanych przez Organizatora Konkursu.

Głównymi kryteriami wyboru i oceny stron będą: jakość i aktualność projektu, przyjazność użytkownikom (dobry user experience), dostosowanie do potrzeb urządzeń mobilnych (responsywność) oraz przejrzystość projektu i estetyka wykonania.

Nagrody zostaną przyznane trzem wybranym stronom:

  • 1 miejsce – Pakiet Premium dla strony na rok;
  • 2 miejsce – Pakiet Premium dla strony na 6 miesięcy;
  • 3 miejsce – Pakiet Premium dla strony na 3 miesiące.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania wybranych stron, zgłoszonych w konkursie, na stronie https://webwavecms.com w zakładce Zrobione w WebWave.

 

§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie elektronicznej na adres: contact@webwavecms.com. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu dla agencji i freelancerów w WebWave.

Udział w Konkursie nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Konkursu nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.