Kreator stron www WebWave umożliwia tworzenie stron www z pełną swobodą. Strony internetowe możesz tworzyć zaczynając od czystej karty lub wykorzystując szablony www. Strona www bez kodowania? To łatwe - zacznij już teraz.

Panel webmastera

KONTAKT

contact@webwavecms.com
+48 731 395 898

KREATOR

OFERTA

DLA KLIENTÓW

WEBWAVE

MATERIAŁY

Ta strona została stworzona w całości przy użyciu naszego kreatora stron www WebWave. Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka. Dowiedz się więcej.

EN

Zacznij Teraz

RO

Polub nasz profil na Facebooku, aby otrzymywać powiadomienia o nowych funkcjach, postach na blogu, szkoleniach i materiałach edukacyjnych.

POZNAJ NAS BLIŻEJ W SIECI

ZACZNIJ TERAZ

PANEL WEBMASTERA

Logowanie

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO WEBWAVE

 

§ 1. Informacje ogólne

Organizatorem Konkursu jest firma WebWaver Maciej Czajkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 83, zwana dalej Organizatorem.

Czas trwania konkursu jest określony na 19 listopada 2019 od godziny 9:00, do godziny 23:59. 

Informacje o Konkursie Urodzinowym WebWave wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej https://webwavecms.com/

Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma WebWaver Maciej Czajkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 83.

§ 2. Definicje

Organizator – firma WebWaver Maciej Czajkowski, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

Uczestnik – osoba pełnoletnia, która bierze udział w Konkursie.

Serwis WebWaveCMS.com – serwis internetowy udostępniający kreator stron internetowych bez kodowania WebWave, należący do WebWaver Maciej Czajkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 83.

Czas trwania promocji – 19 listopada 2019, od godziny 9:00 do godziny 23:59 lub do chwili wyłonienia zwycięzcy.

Ogłoszenie wyników – do 20 listopada 2019 do godziny 12, na stronie https://www.facebook.com/WebWaveCMS

Nagroda – Pakiet Premium w WebWave na 12 miesięcy.

 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

Żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać wiadomość prywatną na profilu Organizatora w serwisie Facebook, znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/WebWaveCMS. Wiadomość powinna zawierać kod promocyjny znajdujący się na jednej z podstron strony www.webwavecms.com.

Warunkiem uczestnictwa jest nieudostępnianie osobom trzecim kodu promocyjnego. Udostępnienie go wiąże się z dyskwalifikacją. 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestników. 

Uczestnik biorący udział w Konkursie w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności. 

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

§ 4. Wybór zwycięzcy Konkursu

Zwycięscą Konkursu zostanie Uczestnik, który jako pierwszy wyśle w wiadomości prywatnej na profilu Organizatora w serwisie Facebook kod promocyjny, znajdujący się na jednej z podstron strony www.webwavecms.com. O kolejności decyduje moment otrzymania wiadomości przez Organizatora. 

 

§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie elektronicznej na adres: contact@webwavecms.com. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.

Udział w Konkursie nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Konkursu nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.