Zaloguj się

Zarejestruj się

Panel Webmastera

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§1 Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 • Procesor – przedsiębiorstwo/podmiot ALEASYSTENT Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Postępu 14A, 02-676 Warszawa, Polska; KRS 0000851194; NIP 527-293-17-49; REGON 386580113.

 • Serwis – całość środowiska i treści serwisu internetowego http://WebWaveCMS.com, wraz z uaktualnieniami i uzupełnieniami.

 • Użytkownik - Użytkownik Serwisu

 • Dane - dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Procesorowi do przetwarzania i w stosunku do których to danych pełni rolę administratora;

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 • Umowa – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 • Usługa – usługa tworzenia i prowadzenia stron i sklepów internetowych w Serwisie.
   

§2 Postanowienia Ogólne

W związku z rejestracją Użytkownika w Serwisie, Strony zawierają niniejszą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane są celu i w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień regulaminu Serwisu. 
 

§3 Zakres przetwarzania Danych

Na podstawie niniejszej Umowy przetwarzane będą Dane następujących kategorii osób:

 • Klienci sklepu internetowego stworzonego przez Użytkownika w Serwisie;

 • Osoby kontaktujące się z Użytkownikiem przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie stworzonej przez Użytkownika w Serwisie;

Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia Procesorowi przetwarzania Danych osobowych w celach i w zakresie określonych w Umowie, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

Procesor zbiera, utrwala, przechowuje, modyfikuje, organizuje, analizuje, łączy, anonimizuje, usuwa, w tym w sposób zautomatyzowany, Dane osobowe, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.

W oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą:

 • dane zwykłe;

 • dane osób, które nie uzyskały pełnoletności (w tym kupujących poniżej 18. roku życia);

 • szczególne kategorie danych osobowych, tj. dane wymienione w art. 9 RODO, jeśli wynika to z charakteru działalności prowadzonej przez Użytkownika.
   

§4 Zasady przetwarzania Danych przez Procesora w imieniu Użytkownika

Procesor jest zobowiązany do:

 • Przetwarzania Danych zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

 • Przetwarzania Danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika (z uwzględnieniem przepisów art. 28 ust. 3 lit. a) RODO), przez które to polecenie Procesor i Użytkownik rozumieją powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Procesora na podstawie postanowień Regulaminu;

 • zagwarantowania, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

 • podjęcia (wdrożenia) wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia), aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku;

W ramach prawa do audytu (w tym inspekcji) Użytkownik jest uprawniony do żądania podania przez Procesora informacji dotyczących przetwarzania Danych przez Procesora, przesyłając żądanie na adres: contact@webwavecms.com. Po otrzymaniu żądania Procesor ustosunkuje się do przesłanego żądania (w tym przekaże informacje objęte żądaniem) w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania żądania.

Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych dalszym podmiotom przetwarzającym, np. firmom obsługującym przesyłki w sklepie internetowym stworzonym przez Użytkownika, podwykonawcom Procesora, hostingodawcom świadczącym usługi na rzecz Procesora itp. Procesor zapewnia, że będzie korzystać wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 

§5 Usunięcie Danych

Procesor po usunięciu przez Użytkownika konta z Serwisu usuwa Dane oraz ich kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 

§6 Postanowienia Końcowe

Umowa obowiązuje przez cały czas korzystania przez Użytkownika z Usługi.

W sprawach nieuregulowanych, w tym w zakresie zmiany Umowy, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.

W razie sprzeczności postanowień niniejszej Umowy z Regulaminem – pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy.

Pobierz umowę 

Regulamin tworzenia stron internetowych w kreatorze stron www WebWave. Zacznij od zera lub wykorzystaj darmowe szablony stron internetowych i pracuj zgodnie z zasadami.

Kreator stron www WebWave umożliwia tworzenie stron www z pełną swobodą. Strony internetowe możesz tworzyć zaczynając od czystej karty lub wykorzystując szablony www. Strona www bez kodowania? To łatwe - zacznij już teraz.

contact@webwavecms.com
+48 731 395 898

Porozmawiaj z nami na czacie
Od godziny 08:00 do 24:00

          

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave.

Znajdziesz nas na: